BÁO CÁO ONLINE TỔ AN TOÀN-PHÒNG KTKH-NPSC

Hiện tại tổ An toàn triển khai một số báo cáo online để các đơn vị giảm thời gian báo cáo so với báo cáo truyền thống, và tổ AT cũng nhanh hơn trong việc tổng hợp số liệu các báo cáo, do vậy kính đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo trên báo cáo online.


CÁC ĐƠN VỊ CLICK CHUỘT VÀO BC TƯƠNG ỨNG ĐỂ LINK ĐẾN BC

140x140

CÔNG ĐIỆN 110

Các đơn vị lưu ý thực hiện hàng ngày (trước 16h) nếu có phiên làm việc

140x140

BC QĐ 630 TTCP

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(hạn đến 25/08/2021)

140x140

ĐK KẾ HOẠCH AT-VSLĐ 2022

Đơn vị lưu ý thực hiện (hạn trước 20/6/2021)

140x140

BC CÔNG TÁC ATVSLĐ ĐỊNH KỲ

CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO CÔNG TÁC ATVSLĐ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (hạn trước 25/6/2021)

140x140

THIẾT BỊ NÂNG

THỐNG KÊ QUẢN LÝ THIẾT BỊ NÂNG, các Đơn vị lưu ý thực hiện trong 6 tháng (Đợt 1, hạn trước 25/06/2021)

140x140

ĐIỂM VHAT

Chấm Điểm VHAT, các đơn vị lưu ý là chấm điểm VHAT được thực hiện theo từng quý (Quý 2 năm 2021) Hạn đến 25/06/2021.

140x140

GIAO BAN TUẦN

Báo Cáo giao ban tuần của các đơn vị (Hạn nộp trước 14h thứ 2 hàng tuần)

140x140

CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ ATVSV

Các đơn vị thực hiện Đánh giá, chấm điểm ATVSV hàng quý. (Quý 2 năm 2021) hạn đến 25/06/2021.

140x140

CHẤM ĐIỂM MẠNG LƯỚI ATVSV

Các đơn vị thực hiện chấm điểm mạng lưới ATVSV hàng quý. (Quý 2 năm 2021) hạn đến 25/06/2021.

140x140

ĐK CHỨC DANH, SÁT HẠCH

Rà soát danh sách tại đơn vị, bổ sung thêm mới, đăng ký chức danh, chia nhóm sát hạch an toàn theo thông tư 05

140x140

MÃ THẺ AT

Tra cứu mã thẻ An toàn, quá trình công tác, sai phạm, kỷ luật, khen thưởng của từng cá nhân trong quá trình làm việc

140x140

TRA CỨU TÀI LIỆU

Tra cứu tất cả tài liệu hướng dẫn, thông tư, nghị định, văn bản liên quan đến an toàn để thực hiện tốt hơn công việc.

140x140

KIỂM DUYỆT PATCTC&BPAT

Các đơn vị gửi PATCTC&BPAT để tổ An toàn kiểm duyệt, Đề nghị gửi đủ và chính xác.

140x140

TRA CỨU BC

Tra cứu các báo cáo backup của các tháng trước đó, tra cứu hạn nộp BC tồn tại, khắc phục theo tt07, lưu ý chỉ có thể xem, không thể sửa...CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TỔ AN TOÀN - PHÒNG KHKT - NPSC - 2020